Podmienky a pravidlá súťaže Najkrajšie Vianoce 2019

   

  1.         Usporiadateľom súťaže Najkrajšie Vianoce 2019 (ďalej ako "Súťaž", pričom definícia zahŕňa aj definíciu podľa bodu 10 týchto Osobitných podmienok a pravidiel súťaže) je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 31 333 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 476/B (ďalej ako "Usporiadateľ").

   

  2.         Na Súťaž sa vzťahujú Všeobecné podmienky a pravidlá súťaží spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. / Všeobecný štatút súťaží spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle https://hnonline.sk/vybrane-tagy-statuty/38216-vseobecny-statut-sutazi (ďalej ako "Všeobecn‎ý štatút súťaží") a tieto osobitné podmienky a pravidlá súťaže Najkrajšie Vianoce 2019, ktoré sú zverejnené na webovom sídle https://hnonline.sk/vybrane-tagy-statuty/38217-pravidla-sutazi a https://najkrajsievianoce.svetevity.sk/ (ďalej ako "Osobitné podmienky a pravidlá súťaže"), ktoré spoločne tvoria podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej ako "Podmienky a pravidlá"). V prípade rozporu medzi Všeobecným štatútom súťaží a Osobitnými podmienkami a pravidlami súťaže majú prednosť Osobitné podmienky a pravidlá súťaže. Osobitné podmienky a pravidlá Súťaže sú doplnením Všeobecného štatútu súťaží.

   

  3.         Definície uvedené vo Všeobecnom štatúte súťaží sa týkajú aj týchto Osobitn‎ých podmienok a pravidiel súťaže. Definície uvedené v týchto Osobitných podmienkach a pravidlách sa týkajú všetkých pojmov uvedených v týchto Osobitných podmienkach a pravidlách bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Účastník môže byť v Podmienkach a pravidlách označený aj ako Súťažiaci.

   

  4.         Súťaž prebieha na webových sídlach https://najkrajsievianoce.svetevity.sk/a informácie o Súťaži budú uverejňované na webovom sídle https://www.svetevity.sk/, stránke EVITA magazínu na sociálnej sieti Facebook a môžu byť uverejnené tiež v printovej verzii časopisu EVITA magazín.

   

  5.         Usporiadateľ je oprávnený sám, na základe svojej slobodnej a neobmedzenej úvahy rozhodnúť o vylúčení akéhokoľvek Účastníka zo Súťaže, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V prípade, ak už bola odovzdaná Výhra, môže Usporiadateľ vylúčiť Výhercu zo Súťaže len v prípade, ak porušil podmienky účasti a/alebo Podmienky a pravidlá, pričom v takomto prípade je V‎ýherca povinný bezodkladne vrátiť Usporiadateľovi Výhru a Usporiadateľ určí nového Výhercu. Na účasť v Súťaži nie je právny nárok.

   

  6.         Účastník prihlásením do Súťaže vyjadrujú svoj súhlas s Podmienkami a pravidlami. Odvolaním tohto súhlasu automaticky zanikne účasť Účastníka v Súťaži.

   

  7.         Názov Súťaže: Najkrajšie Vianoce 2019 (názov sa týka oboch častí Súťaže)

   

  8.         Termín konania Súťaže: od 16.12. do 6.1.2019 (ďalej ako "Doba konania súťaže"), Rozhodujúcim pre začiatok a koniec Doby konania súťaže je serverový čas serverov, na ktorých sú uverejnené Profily so Súťažnými fotografiami.

   

  9.         Miesto konania Súťaže: Slovensko a Česká republika.

   

  Podmienky a pravidlá sú spoločné pre Českú republiku aj Slovensko, pričom Súťaž sa spravuje výlučne slovenským právom a právomoc na rozhodovanie sporov medzi Usporiadateľom na jednej strane a Účastníkmi a/alebo V‎ýhercami na druhej strane má výlučne slovenský súd, pričom Účastník aj V‎ýherca svojou účasťou v Súťaži vyjadrujú svoj súhlas s dohodou o rozhodnom práve a právomoci slovenských súdov podľa tohto bodu.

   

  10.      Predmet Súťaže: Predmetom Súťaže je (i) výber najlepších fotografíí Vianoc prihlásených do súťaže v súlade s Podmienkami a pravidlami prostredníctvom online a SMS hlasovania (ďalej ako "Súťaž o Najkrajšie Vianoce)" a (ii) určenie hlasujúceho, ktorý v súlade s Podmienkami a pravidlami zaslal do Súťaže najviac hlasov v osobitnej kategórii "Hlasuj a vyhraj" (ďalej ako "Súťaž Hlasuj a vyhraj") (Súťaž o Najkrajšie Vianoce a Súťaž Hlasuj a vyhraj spoločne a samostatne ako "Súťaž"). Súťaž sa teda skladá z dvoch osobitných ale navzájom prepojených súťaží, ktorých sa ako Účastník zúčastňujú (i) osoby, ktoré vyhotovili Súťažné fotografie, ktoré budú zasielané Usporiadateľovi v rámci Súťaže o Najkrajšie Vianoce a (ii) hlasujúci v rámci Súťaže Hlasuj a vyhraj.

   

  11.      Osobitné podmienky účasti v Súťaži o Najkrajšie Vianoce (nad rámec všeobecných podmienok účasti v Súťaži podľa Všeobecného štatútu súťaží):

   

  (a)       Účastníkmi môžu byť len osoby, ktoré majú najmenej osemnásť (18) rokov, ktoré sú autormi Súťažných fotografií, ktoré budú zasielané Usporiadateľovi v rámci Súťaže o Najkrajšie Vianoce. V prípade, ak sa budú na Súťažných fotografiách nachádzať osoby mladšie ako trinásť (13) rokov, musí byť Účastník zároveň aj rodičom a zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré sa nachádza na Súťažnej fotografii zaslanej Usporiadateľovi v rámci príslušnej kategórie Súťaže o Najkrajšie Vianoce. V prípade, ak jeden z rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa nesúhlasí s tým, aby fotografia dieťaťa bola zaslaná do Súťaže o Najkrajšie Vianoce alebo uverejnená na webovom sídle https://najkrajsievianoce.svetevity.sk/, alebo na iných webových sídlach alebo sociálnych sieťach uvedených v týchto Podmienkach a pravidlách, bude takáto Súťažná fotografia zo Súťaže o Najkrajšie Vianoce vylúčená.

   

  (b)       Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Účastníkmi nie sú osoby zobrazené na Súťažných fotografiách, ak ide o iné osoby ako sú osoby, ktoré zaslali Súťažné fotografie do Súťaže o Najkrajšie Vianoce a sú z tohto dôvodu Účastníkmi.

   

  (c)       Účastník má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku alebo v Českej republike.

   

  (d)       Vytvorenie účtu na stránke https://najkrajsievianoce.svetevity.sk/ a následné zaregistrovanie sa do Súťaže prostredníctvom úplného vyplnenia a odoslania online registračného formulára (ďalej ako "Registračný formulár"). Registračný formulár sa sprístupní na webovom sídle https://najkrajsievianoce.svetevity.sk/ po kliknutí na tlačidlo s názvom "Nahrať fotku".

   

  (e)       Písomný informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa, ak sa nachádza na Súťažnej fotografii. Súhlas je súčasťou Registračného formulára. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov automaticky zaniká aj účasť v Súťaži.

   

  (f)        Odoslanie Súťažných fotografií, ktoré spĺňajú podmienky Usporiadateľa, prostredníctvom rozhrania na webovom sídle https://najkrajsievianoce.svetevity.sk/ (ďalej ako "Súťažná fotografia"). V rámci jednej registrácie je možné do Súťaže o Najkrajšie Vianoce prihlásiť najviac šesť (6) Súťažných fotografií (t.j. jednu (1) Súťažnú fotografiu pre každú Súťažnú kategóriu).

   

  Účastníci a Výherca poskytujú odoslaním Súťažnej fotografie Usporiadateľovi súhlas na použitie Súťažných fotografií v súlade s týmito Pravidlami a podmienkami (ďalej ako "Licencia"). Licenčná zmluva medzi Účastníkom a Výhercom na jednej strane ako poskytovateľmi Licencie a Usporiadateľom ako nadobúdateľom Licencie na druhej strane je uzavretá v momente odoslania Súťažnej fotografie Usporiadateľovi. Licencia je bezodplatná a Účastníkom ani Výhercom nevzniká akýkoľvek nárok na akúkoľvek odmenu alebo kompenzáciu za použitie Súťažných fotografií Usporiadateľom. Licencia je nevýhradná. Licencia je územne, vecne a časovo neobmedzená.

   

  Usporiadateľ je oprávnený použiť Súťažné fotografie v súlade podľa týchto Podmienok a pravidiel a na účely Súťaže. Licencia zahŕňa oprávnenie uverejniť Súťažné fotografie v periodikách vydávaných Usporiadateľom, na webových sídlach prevádzkovaných Vydavateľom a na účtoch sociálnych sietí, ktoré patria Usporiadateľovi alebo sú pre neho prevádzkované a spravované tretími osobami. Usporiadateľ je oprávnený upraviť Súťažné fotografie, najmä ich orezať alebo zmeniť farebnú škálu alebo ich zmeniť na čiernobiele, alebo ich inak graficky alebo textovo upraviť alebo zmeniť.

   

  Účastníci a Výherca udeľujú Usporiadateľovi súhlas s postúpením Licencie, pričom Usporiadateľ je oprávnený udeľovať sublicencie a postupovať Licenciu vrátane reťazenia sublicencií v rozsahu Licencie. Licencia prechádza na právneho nástupcu Usporiadateľa. Zmluvy o poskytnutí sublicencií ani postúpení Licencie nemusia byť písomné. Usporiadateľ nie je povinný informovať Účastníkov a Výhercov o postúpení alebo prechode Licencie, ani o udelení sublicencií.

   

  (g)       Obsah Súťažných fotografií musí zodpovedať súťažným kategóriám podľa Podmienok a pravidiel. Obsah Súťažných fotografií nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi a dobrmi mravmi, najmä ale nie len nesmie byť vulgárny, erotický alebo pornografický a nesmie mať akýkoľvek sexuálny podtext. Osoby na Súťažnej fotografii nesmú byť nahé ani polonahé, pričom oblečenie musí vždy úplne zakrývať prvotné aj druhotné pohlavné orgány.

   

  (h)       Obsah Súťažných fotografií ďalej nesmie porušovať práva alebo záujmy Usporiadateľa alebo tretích osôb alebo poškodiť ich aktivity vrátane vydávanej periodickej a neperiodickej tlače a prevádzkovaných online služieb.

   

  (i)         Obsah Súťažných fotografií musí zodpovedať téme príslušnej Súťažnej kategórie.

   

  (j)        Súťažné fotografie ďalej nesmú obsahovať akúkoľvek reklamnú alebo propagačnú informáciu, ktorej predmetom by bolo priame, nepriame, úmyselné alebo neúmyselné inzerovanie alebo propagovanie produktov, služieb alebo aktivít akejkoľvek osoby vrátane Usporiadateľa, Účastníka alebo akýchkoľvek tretích osôb. Súťažné fotografie teda nesmú najmä, ale nie len, obsahovať akékoľvek čitateľné alebo viditeľné logá alebo obrazy produktov, služieb alebo aktivít vrátane log výrobcov oblečení, v ktorých sú deti na Súťažných fotografiách oblečené.

   

  (k)       Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo Súťaže o Najkrajšie Vianoce akéhokoľvek Účastníka alebo akúkoľvek Súťažnú fotografiu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. Na účasť v Súťaži nie je právny nárok. Usporiadateľ sám na základe svojej slobodnej a neobmedzenej úvahy rozhoduje o tom, či boli splnené podmienky účasti v Súťaži.

   

  12.      Účastník je povinný nahradiť Usporiadateľovi akúkoľvek priamu, nepriamu alebo sprostredkovanú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s porušením Podmienok a pravidiel, a to vrátane regresných nárokov tretích osôb a náhrad za sankcie uložených orgánmi verejnej moci.

   

  13.      Osobitné podmienky účasti v Súťaži Hlasuj a vyhraj (nad rámec všeobecných podmienok účasti v Súťaži podľa Všeobecného štatútu súťaží):

   

  (a)       Účastník musí mať aspoň osemnásť (18) rokov.

   

  (b)       Vytvorenie účtu na stránke https://najkrajsievianoce.svetevity.sk/ a zaregistrovanie sa do Súťaže Hlasuj prostredníctvom prvej časti Registračného formulára. Účastník, ktorý bude pokračovať vo vyplňovaní Registračného formulára a zúčastní sa Súťaže o Najkrajšie Vianoce, je automaticky zaregistrovaný aj do Súťaže Hlasuj a vyhraj.

   

  (c)       Operátor, prostredníctvom služieb ktorého Účastník hlasuje v Súťaži o Najkrajšie Vianoce, umožňuje hlasovanie v Súťaži o Najkrajšie Vianoce.

   

  (d)       Účastník vykonal aspoň jedno (1) hlasovanie v Súťaži o Najkrajšie Vianoce spôsobom určeným Usporiadateľom a podľa pokynov Usporiadateľa.

   

  (e)       Účastník nesmie porušiť obmedzenia hlasovania podľa Podmienok a pravidiel (za jednu Súťažnú fotografiu je možné hlasovať najviac pätnásť krát (15x) za jednu (1) minútu z jedného (1) zariadenia / IP adresy).

   

  (f)        Účastník nesmie hlasovať automatizovaným spôsobom alebo prostredníctvom skriptov.

   

  (g)          Účastníkom v Súťaži Hlasuj a vyhraj je automaticky aj Účastník v Súťaži o Najkrajšie Vianoce, ktorý spĺňa podmienky účasti v Súťaži Hlasuj a vyhraj..

   

  14.      Priebeh Súťaže:

   

  (a)       Usporiadateľ vytvorí pre každého Účastníka po jeho registrácii a verifikovaní jeho e-mailovej adresy osobitný účet na webovom sídle https://najkrajsievianoce.svetevity.sk/ (ďalej ako "Účet"). Usporiadateľ ďalej vytvorí osobitne pre každú Súťažnú fotografiu samostatný online profil na webovom sídle https://najkrajsievianoce.svetevity.sk/ (ďalej ako "Profil"). Účet, Profil a ich obsah podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Usporiadateľa. Účet ani Profil nie je možné po ich vytvorení meniť okrem úplného zrušenia podľa predpisov o ochrane osobných údajov. V každom Profile bude zobrazovaný aktuálny stav hlasovania o príslušnej Súťažnej fotografii.

   

  (b)       Účastník prihlasuje Súťažné fotografie do jednotlivých nasledujúcich súťažných kategórií (ďalej ako "Súťažné kategórie